приемам

Правна информация

Правна информация

Този уебсайт (“Уебсайтът”) се управлява от Fiat Chrysler Automobiles Group (“Fiat Chrysler”) и Балкан Стар Аутомотив ЕООД (Балкан Стар) в качеството му на оторизиран дистрибутор за продукти с марката Jeep в България. I. Chrysler и Балкан Стар са се задължили да спазват авторското право и правото на интелектуална собственост на други лица. На този уебсайт е предоставена възможност и на трети лица да показват и предоставят материали. Съдържанието на материали, предоставени от трети лица би могло да бъде извън нашия контрол. Съгласно нашата корпоративна политика ние не допускаме на този уебсайт да бъдат публикувани материали, за които ни е известно, че нарушават нечие авторско право, при информация за такива случаи прекратяваме достъпа на лица, за които е установено, че нарушават авторско или друго сродно на него право. Ако основателно предполагате, че някой от материалите на този уебсайт нарушава Вашите авторски права, моля да ни предоставите писмено уведомление, което съдържа следната минимум информация:

  • посочване на защитеното с авторско право произведение, във връзка, с което смятате, че е извършено нарушение; ако в едно уведомление са посочени множество произведения, защитени с авторско право, моля изпратете списък с произведенията с нарушено право, намиращи се на нашия уебсайт;
  • посочване на материала, за който се твърди, че нарушава или е обект на нарушаване на авторски права и който следва да се премахне или достъпът до който следва да бъде блокиран, както и достатъчно информация, която да ни позволи възможно най-бързо да открием конкретния материал;
  • информация за връзка с Вас, включително пощенски и e-mail адрес;
  • декларация за добросъвестност, в която да е посочено, че разполагате с информация относно неправомерното използване на публикувания материал или липсата на съгласие от страна на носителя на съответното защитено право да бъде използвано от трети лица както и посочване на доказателства за това;
  •  декларация, за верността и истинността на предоставената от Вас информация и данни и потвърждение, че сте носител на съответното защитено право или сте упълномощени да действате от името и за сметка на носителя на съответното защитено право, за което се твърди, че е нарушено; всички уведомления свързани с нарушения на Закона за авторското право и сродните му права, както и други приложими закони в сферата на интелектуалната собственост, моля изпращайте на следния електронен адрес: data@balkanstar.com или на пощенски адрес: Балкан Стар Аутомотив ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5, Главен юрист.

II. Декларация за защита на личните данни Балкан Стар оценява проявения от Вас интерес към нашите продукти и посещението ви в този уебсайт. Ние разбираме, че защитата на личните данни е от особено значение и основна грижа за много от нашите клиенти и затова Политиката за поверителност е изключително важна за всички нас в Балкан Стар. За да сте по- добре информиран затова как функционира нашия сайт и как ще използваме събраната информация, когато посещавате нашия уебсайт, моля, запознайте се с нашата Политика за защита на личните данни Балкан Стар се ангажира да зачита неприкосновеността на личните Ви данни и да Ви предостави подходяща защита и управление на всяка лична информация, която сте избрали да споделите с нас. "Лична идентификация" се състои от всяка информация, чрез която можете да бъдете лично идентифицирани, като например Вашето собствено и фамилно име, домашен или друг физически адрес (включително име на улица и име на град или град), телефонен номер или имейл адрес (наричани "лични данни"). Личните данни, събрани по време на посещенията Ви на нашия уебсайт се обработват в съответствие със законовите изисквания. Събиране и обработка на лични данни - когато посещавате нашия уебсайт, уеб сървърът автоматично записва Вашия IP адрес, мрежата, от която получавате достъп до нас, страниците, които посещавате, и датата и продължителността на Вашето посещение. Личните данни се съхраняват само ако Вие изявите желание за това, например при регистрация, при проучване, или при изпълнението на договор или Ваша поръчка. Балкан Стар ще използва личните Ви данни единствено за нуждите на техническата администрация на уебсайта, на администрация за работа с клиенти, както и за проучвания във връзка с изделия и маркетинг, и то само в степента, която е необходима във всеки конкретен случай и в рамките на даденото от Вас съгласие. Ние бихме разкрили Вашите данни единствено пред оторизирани органи и само в случаите, когато това се изисква по закон. Нашите служители, представители и дилъри са задължени от нас да се съобразяват с изискванията за конфиденциалност. Вашето оценка е важна за нас и затова бихме искали да използваме Вашите данни, за да Ви информираме за нашите изделия и услуги, и когато е уместно – да поискаме Вашето мнение. Вашето участие, естествено, е напълно доброволно. Ако не сте съгласни, можете да ни уведомите по всяко време, така че ние да ограничим използването на Вашите данни по уместния за Вас начин и при съобразяване с нашата Политика за защита на личните данни.