Правна информация

Общи условия за ползване
Правна информация
ДЕФИНИЦИИ

“Основен дилър” означава основен дилър на Jeep в България.
“Cookies” означава малки файлове за данни, създавани от нашия сайт и записвани върху
твърдия диск на вашия компютър.
“Лични данни” означава данни за всяко идентифицирано физическо лице, което използва този
сайт, съгласно Законa за защита на личните данни.
“Политика” означава политиката за поверителност на сайта www.jeep.bg.
“Сайт” означава интернет сайта на Jeep в България.
“Външни доставчици” означава трети лица, които предоставят услуги на „Витоша Ауто“ по
договор.
СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

„Витоша Ауто“ ЕООД e основен дилър на марката Jeep и в предмета ѝ на дейност попада
продажбата на нови и на употребявани автомобили Jeep и други марки. Освен това поддържа официален
сервиз на Jeep.
ОБХВАТ
Следната Политика регламентира начина, по който ваши Лични данни се събират от този Сайт,
обработват и съхраняват от Витоша Ауто. Влизайки в сайта, вие приемате, че сте обвързан с
тази Политика. Ако не сте съгласен с Политиката, можете да не предоставяте ваши Лични
данни и/или да не използвате този Сайт. Витоша Ауто си запазва правото да променя тази
Политика по всяко време, затова, моля, проверявайте я редовно.

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Обработването и мерките за защита на Вашите лични данни посредством сайта е изцяло
съобразено с националното законодателство, както и с Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (текстът тук: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).
Вашите Лични данни ще бъдат използвани само за търговската дейност на Витоша Ауто, която е
маркетинг с цел продажба на свързани автомобилни продукти и услуги. Изпращайки ваши
Лични данни на Витоша Ауто, вие приемате, че Витоша Ауто може да обработва вашите Лични
данни за следните цели, за които ги предоставяте:

за аналитични цели (отчитане на активност, създаване на статистики на посещенията,
търсените услуги, представянето на сайта) и за целите на маркетинга. Данните Ви няма да
бъдат използвани за рекламни цели.

Витоша Ауто ще съхранява и използва ваши Лични данни (и друга информация за вас, която
може да притежава периодично), сега и в бъдеще, (i) за да ви предоставя заявените и
договорени с вас продукти и услуги, (ii) за да ви предоставя информация за продукти и услуги,
които могат да, представляват интерес за вас и (iii) за провеждане на пазарни проучвания,
предлагане на нови стоки и/или услуги (безплатни или платени), за предлагане на оферирани
от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания,
анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията ви, за статистически и
други цели. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени
и не пораждат задължение за Витоша Ауто.

Този сайт използва услугата за уеб анализ ClickTale. ClickTale може да записва щраквания с
мишката, движения с мишката, превъртане, както и въвеждане на текст в този уебсайт. ClickTale
не събира идентифицираща информация, която не въвеждате доброволно в този уебсайт.
ClickTale не следи навиците ви за браузване в уебсайтове, които не използват услугите на
ClickTale.

Ние използваме информацията, събирана от услугата ClickTale, за да анализираме поведението
на уебсайта.

ПРАВО НА ОТКАЗ

Ако предпочитате да не получавате електронни съобщения с информация за продукти и услуги
от Витоша Ауто или от негови Външни доставчици, моля да уведомите Витоша Ауто, че желаете
да се откажете от получаването на такава информация.

ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В съответствие със Закона за защита на данните имате право да поискате да видите какви
Лични данни Витоша Ауто притежава по отношение на вас. За повече подробности моля да се
свържете се с Витоша Ауто по начина, посочен по-долу. Ако вече сте наш клиент, Витоша Ауто
може да продължи да използва ваша лична информация за управление на взаимоотношенията
си с вас. Например това важи, в случай, че имате договор за лизинг или наем.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Витоша Ауто ще съхранява ваши Лични данни само толкова време, колкото е необходимо за
изпълнение на целта, за която сте предоставили ваши Лични данни. Независимо от това, в
някои случаи законодателството задължава Витоша Ауто да съхранява ваши Лични данни в
архив и след края на транзакцията, довела до събирането на ваши Лични данни.

COOKIES

Когато посещавате този Сайт, в компютъра ви може автоматично да се записва информация,
която не е лична, под формата на Cookies. С помощта на тази информация Сайтът ви
разпознава и запомня вашите предпочитания, за да не въвеждате данните всеки път, когато го
посещавате. В тази връзка Витоша Ауто ще използва Cookies, за да следи вашите езикови
предпочитания на база трибуквен код по ISO в зависимост от избрания от вас език на
страницата; броя посещения на Сайта, за да определи дали посещението ви е в резултат на
конкретна маркетингова кампания; вида на използвания от вас Интернет браузър или сайта, от
който идвате. Записаните Cookies не могат да ви идентифицират или да четат данни от вашия
твърд диск. Cookies помагат на Витоша Ауто да адаптира своите комуникации към
предпочитанията на клиентите, както и да подобрява Сайта (например, като вижда кои
страници са популярни и кои – не). Вашият компютър позволява да блокирате Cookies, ако
желаете това.

СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Витоша Ауто ще взема всички технически и организационни мерки за сигурност с цел да
гарантира, че вашите Лични данни се съхраняват надеждно, за да защитава Личните ви данни
от инцидентно и незаконно унищожаване, от инцидентна загуба, промяна, неразрешено
разкриване или достъп, и за да осигури ниво на защита, отговарящо на риска, свързан с
обработката и характера на опазваните Лични данни. Технологичните развития означават, че
са въведени мерки за сигурност и същите ще бъдат непрекъснато усъвършенствани, за да
бъдете защитен вие и вашата неприкосновеност.

Изпращайки ваши Лични данни на Витоша Ауто, вие приемате, че Личните ви данни не са
поверителни за Витоша Ауто, като прилага подходящи технически и организационни мерки за
опазване поверителността и сигурността на вашите Лични данни.

ЗА КОНТАКТ С ВИТОША АУТО

Вследствие на вашето запитване, ако желаете да се свържете с нас относно вашите Лични
данни, включително ограничение на ползването на Личните ви данни (право на достъп до тях),
корекция, блокиране, неправилно използване или изтриване на вашите лични данни, или се
интересувате защо се съхраняват вашите Лични данни, моля, свържете се с нас:

Витоша Ауто ЕООД

София, бул. „Цариградско шосе” 166
(срещу резиденция „Врана”)

02/ 879 00 88
0894/ 600 088
office@Vauto.bg

Как да ви помогнем? Chat with us